اتصالات پی وی سی(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پی وی سی- سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سراه 45 درجه سایز 50 000ریال
سراه 45 درجه سایز 63 000ریال
سراه 45 درجه سایز 75 000ریال
سراه 45 درجه سایز 90 000ریال
سراه 45 درجه سایز 110 000ریال
سراه 45 درجه سایز 125 000ریال
سراه 90 درجه سایز 40 000ریال
سراه 90 درجه سایز 50 000ریال
سراه 90 درجه سایز 63 000ریال
سراه 90 درجه سایز 75 000ریال
سراه 90 درجه سایز 90 000ریال
سراه 90 درجه سایز 110 000ریال
سراه 90 درجه سایز 125 000ریال
سراه 90 درجه سایز 160 000ریال
سراه 90 درجه سایز 200 000ریال
سراه 90 درجه سایز 250 000ریال
سراه 45 ساده تک ستاره 40 107,000ریال
سراه 45 ساده تک ستاره 50 129,200ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 63 228,000ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 75 289,000ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 90 433,600ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 110 623,300ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 125 821,800ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 160 1,511,700ریال
سراه 45 سایلنت تک ستاره 200 3,023,100ریال
سراه تبدیل 45 تک ستاره سایز 63-90 362,500ریال
سراه تبدیل 45 تک ستاره سایز 90-110 513,000ریال
سراه تبدیل 45 تک ستاره سایز 110-125 768,100ریال
سراه تبدیل 45 تک ستاره سایز 110-160 000ریال
سراه تبدیل 45 تک ستاره سایز 125-160 000ریال
سراه دریچه بازدید ساده 45 تک ستاره سایز 110 705,600ریال
سراه ساده 90 تک ستاره سایز 40 98,700ریال
سراه ساده 90 تک ستاره سایز 50 147,300ریال
سراه سایلنت 90 تک ستاره سایز 75 173,200ریال
سراه سایلنت 90 تک ستاره سایز 90 334,800ریال
سراه سایلنت 90 تک ستاره سایز 125 685,000ریال
سراه سایلنت 90 تک ستاره سایز 160 1,234,000ریال
سراه سایلنت 90 تک ستاره سایز 110 532,700ریال
سراه تبدیل90 تک ستاره سایز 63-110 323,500ریال
سراه تبدیل90 تک ستاره سایز 110-125 517,000ریال
سراه دریچه بازدید 90 تک ستاره سایز 125 677,500ریال
سراه 87.5 درجه دوسرکوپل تک ستاره سایز 63 269,200ریال
سراه 87.5 درجه سایلنت تک ستاره سایز 110 652,000ریال
سراه دریچه بازدید 87.5 سایلنت درجه تک ستاره سایز 110 719,800ریال

لوله پی وی سی

لیست قیمت لوله پی وی سی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/21 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 32 2/5 کیلو 1,278,100ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 40 3/2 کیلو 1,598,100ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 50 4/1 کیلو 1,493,100ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3 × 63 زیر و روی کار 1,050,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 63 5/3 کیلو 1,855,000ریال
لوله پی وی سی سمنان 3 × 63 زیر و روی کار 390,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 75 6/3 کیلو 1,960,600ریال
لوله پی وی سی سمنان 3 × 90 زیر و روی کار 545,000ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3 × 90 زیر و روی کار 1,450,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3 × 90 7/6 کیلو 2,691,100ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 3/2× 110 زیر و روی کار 2,000,000ریال
لوله پی وی سی سمنان 3/2 × 110 زیر و روی کار 780,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 110 10 کیلو 3,528,400ریال
لوله پی وی سی روگاگستر 4 × 125 زیر و روی کار 2,650,000ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 125 11 کیلو 4,108,900ریال
لوله پی وی سی تک ستاره 3/2 × 160 14.45 کیلو 5,136,300ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 20 1 کیلو 384,100ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 32 1/6 کیلو 610,300ریال
لوله برقی لوله گستر 1/9 × 40 1/9 × 40 691,500ریال
لوله برقی لوله گستر 1/5×63 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/5 × 63 1,587,200ریال
لوله برقی لوله گستر 1/8 × 90 90 × 1/8 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/2 × 90 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/2 × 110 2/2 × 110 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/7 × 110 2/7 × 110 2,980,900ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 110 3/2 × 110 000ریال
لوله برقی لوله گستر 2/5 × 125 2/5 × 125 000ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 125 4,073,100ریال
لوله برقی لوله گستر 3/2 × 160 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/2 × 50 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/3 × 63 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/5 × 75 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 1/8 × 90 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 2 × 110 000ریال
لوله ناودانی لوله گستر 2/5 × 125 000ریال

اتصالات پی وی سی(زانو)

لیست قیمت اتصالات پی وی سی-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو 45 50 420 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 63 200 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 75 150 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 90 110 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 110 75 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 125 48 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 160 21 عدد در بسته 000ریال
زانو 45 سایز 200 000ریال
زانو 45 سایز 250 000ریال
زانو 90 سایز 40 000ریال
زانو 90 سایز 50 400 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 63 180 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 75 110 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 90 70 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 110 45 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 125 30 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 160 16 عدد در کارتن 000ریال
زانو 90 سایز 200 000ریال
زانو 90 سایز 250 000ریال
زانو 45 ساده تک ستاره سایز 40 62,100ریال
زانو 45 ساده تک ستاره سایز 50 79,100ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 63 128,300ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 75 141,700ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 90 232,300ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 110 325,000ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 125 438,700ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 160 663,300ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 200 1,249,600ریال
زانو 45 سایلنت تک ستاره سایز 250 1,743,600ریال
زانو 45 انشعابی تک ستاره سایز 110 با انشعاب 63 474,300ریال
زانو خم 87.5 درجه تک ستاره دوسرکوپله 110 498,800ریال
زانو 90 ساده تک ستاره سایز 40 70,500ریال
زانو 90 ساده تک ستاره سایز 50 96,300ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 63 138,500ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 75 181,100ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 90 220,800ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 110 369,200ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 125 410,800ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 160 831,000ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 200 1,502,000ریال
زانو 90 سایلنت تک ستاره سایز 250 2,426,500ریال

اتصالات پی وی سی(تبدیل)

لیست قیمت اتصالات پی وی سی- تبدیل

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
تبدیل سایز 32-63 تعداد 70 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 40-63 تعداد 72 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 50-63 تعداد 72 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 50-75 تعداد 45 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل 75-63 تعداد 200 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 63-90 تعداد 150 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 90-75 تعداد 150 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 63-110 تعداد 120 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 90-110 تعداد 120 عدد در کارتن 000ریال
تبدیل سایز 63-125 000ریال
تبدیل سایز 90-125 تعداد 90 عدد درکارتن 000ریال
تبدیل سایز 110-125 تعداد 60 عدد درکارتن 000ریال
تبدیل تک ستاره سایز 40-63 76,300ریال
تبدیل تک ستاره سایز 63-90 138,500ریال
تبدیل تک ستاره سایز 63-110 167,000ریال
تبدیل تک ستاره سایز 90-110 209,600ریال
تبدیل تک ستاره سایز 63-125 236,000ریال
تبدیل تک ستاره سایز 90-125 239,500ریال
تبدیل تک ستاره سایز 110-125 255,200ریال
تبدیل تک ستاره سایز 110-160 369,200ریال
تبدیل تک ستاره سایز 125-160 375,600ریال
تبدیل تک ستاره سایز 160-200 751,500ریال
تبدیل تک ستاره سایز 200-250 1,453,100ریال

اتصالات پی وی سی(سیفون)

لیست قیمت اتصالات پی وی سی- سیفون

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سیفون سایز 63 130 عدد در کارتن 000ریال
سیفون سایز 90 45 عدد در کارتن 000ریال
سیفون سایز 110/110 25 عدد در کارتن 000ریال
سیفون سایز 110/125 22 عدد در کارتن 000ریال
سیفون پایه دار سایلنت تک ستاره سایز 63 247,000ریال
سیفون پایه دار سایلنت تک ستاره سایز 75 000ریال
سیفون پایه دار سایلنت تک ستاره سایز 90 376,500ریال
سیفون پایه دار سایلنت تک ستاره سایز 110 000ریال
سیفون پایه دار یونیک تک ستاره سایز 90 000ریال
سیفون پایه دار یونیک تک ستاره سایز 110-125 654,800ریال
سیفون پایه دار تک ستاره سایز 125 000ریال
کیت سیفون انشعاب تک ستاره v مدل 000ریال
کیت سیفون انشعاب تک ستاره y مدل 000ریال
کیت سیفون انشعاب تک ستاره p مدل 000ریال
رابط سیفون به کاسه توالت 110 000ریال
رابط سیفون به کاسه توالت 125 000ریال

اتصالات پی وی سی(درپوش)

لیست قیمت اتصالات پی وی سی- درپوش

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
درپوش سایز 60 400 عدد در کارتن 000ریال
درپوش سایز 90 000ریال
درپوش سایز 110 145 عدد در کارتن 000ریال
درپوش سایز 125 140 عدد در کارتن 000ریال
درپوش سایز 160 70 عدد در کارتن 000ریال
درپوش تک ستاره 63 56,600ریال
درپوش تک ستاره 90 110,300ریال
درپوش تک ستاره 110 141,700ریال
درپوش تک ستاره 125 255,300ریال
درپوش تک ستاره 160 410,300ریال
درپوش تک ستاره 200 481,800ریال
درپوش کوتاه تک ستاره 50 000ریال
درپوش کوتاه تک ستاره 75 000ریال
درپوش کوتاه تک ستاره 110 000ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری