لوله پلی اتیلن

لیست قیمت لوله پلی اتیلن

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله 20

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 29,400ریال
لوله 20

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 36,500ریال
لوله 25

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 34,100ریال
لوله 25

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 55,000ریال
لوله 32

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 63,800ریال
لوله 32

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 89,900ریال
لوله 40

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 6,800ریال
لوله 40

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 97,900ریال
لوله 40

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 139,900ریال
لوله 50

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 110,000ریال
لوله 50

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 150,900ریال
لوله 50

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 216,700ریال
لوله 63

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 167,700ریال
لوله 63

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 240,000ریال
لوله 63

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 346,500ریال
لوله 75

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 240,600ریال
لوله 75

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 341,000ریال
لوله 75

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 484,000ریال
لوله 90

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 339,600ریال
لوله 90

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 486,700ریال
لوله 90

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 698,500ریال
لوله 110

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 486,700ریال
لوله 110

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 720,500ریال
لوله 110

16 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 1,039,500ریال
لوله 125

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 624,200ریال
لوله 125

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 926,700ریال
لوله 160

6 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 1,023,000ریال
لوله 160

10 اتمسفر استاندارد

100، 200 و 400 متری 1,512,500ریال

اتصالات پلی اتیلن(اتصال نر و ماده)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-اتصال نر و ماده

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
اتصال فلنجدار سایز 63 خروجی 2 اینچ 1,330,000ریال
اتصال فلنجدار سایز 75 خروجی (1/2) 2 1,880,000ریال
اتصال فلنجدار سایز 90 خروجی 3 اینچ 2,350,000ریال
اتصال فلنجدار سایز 90 خروجی 4 اینچ 2,680,000ریال
اتصال فلنجدار سایز 110 خروجی 4 اینچ 3,260,000ریال
اتصال فلنجدار سایز 125 خروجی 5 اینچ 4,850,000ریال
اتصال ماده سایز 20 خروجی 1/2 اینچ 58,000ریال
اتصال ماده سایز 25 خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 76,000ریال
اتصال ماده سایز 32 خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 104,000ریال
اتصال ماده سایز 40 خروجی (1/4)1 اینچ 192,000ریال
اتصال ماده سایز 50 خروجی (1/2)1 و 2 اینچ 284,000ریال
اتصال ماده سایز 63 خروجی (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 404,000ریال
اتصال ماده سایز 75 خروجی 2 و (1/2)2 اینچ 688,000ریال
اتصال ماده سایز 90 خروجی 2، (1/2)2 و 3 اینچ 999,000ریال
اتصال ماده سایز 110 خروجی 3 و 4 اینچ 1,577,000ریال
اتصال ماده سایز 125 خروجی 4 و 5 اینچ 2,379,000ریال
اتصال نر

سایز 20

خروجی 1/2 اینچ 53,000ریال
اتصال نر

سایز 25

خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 73,000ریال
اتصال نر

سایز 32

خروجی 1 اینچ 109,000ریال
اتصال نر سایز 40 خروجی (1/4)1 اینچ 187,000ریال
اتصال نر

سایز 50

خروجی (1/2)1 و 2 اینچ 286,000ریال
اتصال نر سایز 63 خروجی 2 اینچ 414,000ریال
اتصال نر سایز 75 خروجی 2 و (1/2)2 اینچ 747,000ریال
اتصال نر سایز 90 خروجی 2 و 3 اینچ 1,060,000ریال
اتصال نر سایز 110 خروجی 3 و 4 اینچ 1,680,000ریال
اتصال نر سایز 125 خروجی 4 و 5 اینچ 2,680,000ریال

اتصالات پلی اتیلن(زانو)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو ماده

20

خروجی 1/2 اینچ 69,000ریال
زانو ماده 25 خروجی 1/2 و 3/4 اینچ 107,000ریال
زانو ماده 32 خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 175,000ریال
زانو ماده 40 خروجی (1/4)1 اینچ 248,000ریال
زانو ماده

سایز 50

خروجی (1/2)1 اینچ 383,000ریال
زانو ماده سایز 63 خروجی (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 611,000ریال
زانو ماده سایز 75 خروجی 2 و (1/2)2 اینچ 1,300,000ریال
زانو ماده سایز 90 خروجی 2، (1/2)2 و 3 اینچ 1,840,000ریال
زانو ماده سایز 110 خروجی 3 و 4 اینچ 2,390,000ریال
زانو ماده سایز 125 خروجی 4 و 5 اینچ 000ریال
زانو مساوی سایز 20 100 عدد در کارتن 89,000ریال
زانو مساوی سایز 25 80 عدد در کارتن 119,000ریال
زانو مساوی سایز 32 50 عدد در کارتن 197,000ریال
زانو مساوی سایز 40 26 عدد در کارتن 339,000ریال
زانو مساوی سایز 50 15 عدد در کارتن 508,000ریال
زانو مساوی سایز 63 9 عدد در کارتن 772,000ریال
زانو مساوی سایز 75 5 عدد در کارتن 1,488,000ریال
زانو مساوی سایز 90 4 عدد در کارتن 1,985,000ریال
زانو مساوی سایز 110 4 عدد در کارتن 3,285,000ریال
زانو مساوی سایز 125 4 عدد در کارتن 4,895,000ریال

اتصالات پلی اتیلن(رابط)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-رابط

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
رابط مساوی

20

135 عدد در بسته 85,000ریال
رابط مساوی 25 96 عدد در بسته 114,000ریال
رابط مساوی 32 70 عدد در بسته 171,000ریال
رابط مساوی 40 30 عدد در بسته 306,000ریال
رابط مساوی 50 20 عدد در بسته 455,000ریال
رابط مساوی 63 12 عدد در بسته 681,000ریال
رابط مساوی 75 6 عدد در بسته 1,262,000ریال
رابط مساوی 90 6 عدد در بسته 1,725,000ریال
رابط مساوی 110 4 عدد در بسته 2,875,000ریال
رابط مساوی

125

3 عدد در بسته 4,295,000ریال
رابط تبدیل 25 خروجی 20 101,000ریال
رابط تبدیل 32 خروجی 20 و 25 143,000ریال
رابط تبدیل 40 خروجی 25 و 32 241,000ریال
رابط تبدیل 50 خروجی 32 و 40 379,000ریال
رابط تبدیل

63

خروجی 32، 40 و 50 561,000ریال
رابط تبدیل

75

خروجی 50 و 63 989,000ریال
رابط تبدیل 90 خروجی 63 و 75 1,585,000ریال
رابط تبدیل 110 خروجی 63، 75 و 90 2,359,000ریال
رابط تبدیل

سایز 125

خروجی 63، 75، 90 و 110 3,635,000ریال

اتصالات پلی اتیلن(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راه مساوی

20

70 عدد در کارتن 128,000ریال
سه راه مساوی 25 50 عدد در کارتن 187,000ریال
سه راه مساوی 32 34 عدد در کارتن 279,000ریال
سه راه مساوی 40 16 عدد در کارتن 499,000ریال
سه راه مساوی 50 10 عدد در کارتن 755,000ریال
سه راه مساوی 63 7 عدد در کارتن 1,045,000ریال
سه راه مساوی 75 5 عدد در کارتن 1,915,000ریال
سه راه مساوی 90 4 عدد در کارتن 2,865,000ریال
سه راه مساوی 110 2 عدد در کارتن 4,878,000ریال
سه راه مساوی 125 2 عدد در کارتن 7,292,000ریال
سه راه تبدیل 25 25×20 161,000ریال
سه راه تبدیل 32 32×20 و 32×25 235,000ریال
سه راه تبدیل 40 40×25 و 32×40 405,000ریال
سه راه تبدیل 50 40×50 و 32×50 675,000ریال
سه راه تبدیل 63 32×63و 40×63 و 50×63 1,015,000ریال
سه راه تبدیل 75 50×75 و 63×75 1,705,000ریال
سه راه تبدیل 90 63×90 و 75×90 2,711,000ریال
سه راه تبدیل 110 63×110 و 75×110 و 90×110 4,505,000ریال
سه راه تبدیل 125 63×125 و 75×125 و 90×125 6,808,000ریال
سه راه ماده 20 خروجی 1/2 103,000ریال
سه راه ماده 25 خروجی 1/2 و 3/4 141,000ریال
سه راه ماده 32 خروجی 1/2 و 3/4 و 1 225,000ریال
سه راه ماده 40 خروجی 1/4 1 366,000ریال
سه راه ماده 50 خروجی 1/2 1 544,000ریال
سه راه ماده 63 خروجی 1/2 و 1/2 1 و 2 849,000ریال
سه راه ماده 75 خروجی 2 و 1/2 2 1,661,000ریال
سه راه ماده 90 خروجی 2 و 1/2 2 و 3 2,065,000ریال
سه راه ماده 110 خروجی 3 و 4 3,737,000ریال

اتصالات پلی اتیلن(درپوش)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-درپوش

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/28 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
درپوش انتهایی

سایز 20

180 عدد در کارتن 45,000ریال
درپوش انتهایی سایز 25 140 عدد در کارتن 61,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 32

96 عدد در کارتن 97,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 40

45 عدد در کارتن 163,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 50

42 عدد در کارتن 238,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 63

24 عدد در کارتن 359,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 75

15 عدد در کارتن 671,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 90

9 عدد در کارتن 1,065,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 110

5 عدد در کارتن 1,549,000ریال
درپوش انتهایی

سایز 125

3 عدد در کارتن 2,282,000ریال

اتصالات پلی اتیلن(کمربند)

لیست قیمت اتصالات پلی اتیلن-کمربند

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/17 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
کمربند

20

خروجی 1/2 اینچ 48,000ریال
کمربند

25

خروجی 1/2 و 3/4 اینچ 51,000ریال
کمربند

32

خروجی 1/2 و 3/4 اینچ 10,000ریال
کمربند

40

خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 128,000ریال
کمربند

50

خروجی 1/2، 3/4 و 1 اینچ 192,000ریال
کمربند 63 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 285,000ریال
کمربند 75 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 319,000ریال
کمربند 90 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 363,000ریال
کمربند 110 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 478,000ریال
کمربند 125 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 535,000ریال
کمربند 140 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 655,000ریال
کمربند 160 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1، 2، (1/2)2، 3 و 4 اینچ 965,000ریال
کمربند 180 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1 و 2 اینچ 1,025,000ریال
کمربند 200 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1، 2، (1/2)2، 3 و 4 اینچ 1,195,000ریال
کمربند 250 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1، 2، (1/2)2، 3 و 4 اینچ 1,591,000ریال
کمربند 315 خروجی 1/2، 3/4، 1، (1/4)1، (1/2)1، 2، (1/2)2، 3 و 4 اینچ 2,545,000ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری