لوله پلیمر

لیست قیمت لوله پلیمر

قیمت ها تا تاریخ 1399/08/21 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله 20

بسته بندی 160 متر

141,300ریال
لوله 25

بسته بندی 120 متر

222,200ریال
لوله 32

بسته بندی 80 متر

417,700ریال
لوله 40

بسته بندی 40 متر

715,100ریال
لوله 50

بسته بندی 20 متر

1,160,000ریال
لوله 63

بسته بندی 16 متر

1,857,400ریال
لوله 75 بسته بندی 12 متر 2,682,700ریال
لوله 90

بسته بندی 12 متر

3,899,100ریال
لوله 110

بسته بندی 8 متر

5,902,000ریال

اتصالات پلیمر(بوشن)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-بوشن

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
بوشن 20

350 عدد در بسته

21,100ریال
بوشن 25

250 عدد در بسته

28,200ریال
بوشن 32

150 عدد در بسته

45,700ریال
بوشن 40

100 عدد در بسته

84,200ریال
بوشن 50

50 عدد در بسته

149,200ریال
بوشن 63

25 عدد در بسته

245,800ریال
بوشن 75

20 عدد در بسته

376,700ریال
بوشن 90

10 عدد در بسته

670,800ریال
بوشن 110

4 عدد در بسته

1,038,300ریال
بوشن فلزی

20×1/2

200 عدد در بسته 125,000ریال
بوشن فلزی

25×1/2

150 عدد در بسته 132,800ریال
بوشن فلزی 3/4×25 150 عدد در بسته 190,200ریال
بوشن فلزی

32×1

50 عدد در بسته 303,700ریال
بوشن فلزی

40×1(1/4)

30 عدد در بسته 718,100ریال
بوشن فلزی

50×1(1/2)

25 عدد در بسته 817,200ریال
بوشن فلزی

63×2

15 عدد در بسته 1,753,600ریال
بوشن مغزی 1/2×20 150 عدد در کارتن 193,100ریال
بوشن مغزی 1/2×25 100 عدد در کارتن 201,000ریال
بوشن مغزی 3/4×25 100 عدد در کارتن 231,200ریال
بوشن مغزی 1×32 50 عدد در کارتن 414,200ریال
بوشن مغزی (1/4)1×40 25 عدد در کارتن 1,034,500ریال

اتصالات پلیمر(زانو)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو 90 درجه

20

250 عدد در بسته 31,800ریال
زانو 90 درجه

25

175 عدد در بسته 47,000ریال
زانو 90 درجه

32

80 عدد در بسته 76,100ریال
زانو 90 درجه

40

50 عدد در بسته 146,400ریال
زانو 90 درجه

50

20 عدد در بسته 254,200ریال
زانو 90 درجه

63

20 عدد در بسته 442,100ریال
زانو 90 درجه

75

10 عدد در بسته 677,100ریال
زانو 90 درجه

90

3 عدد در بسته 1,226,800ریال
زانو 90 درجه

110

2 عدد در بسته 1,917,600ریال
زانو 45 درجه

20

300 عدد در بسته 28,400ریال
زانو 45 درجه

25

200 عدد در بسته 42,600ریال
زانو 45 درجه

32

100 عدد در بسته 73,400ریال
زانو 45 درجه

40

50 عدد در بسته 131,600ریال
زانو 45 درجه 50 224,200ریال
زانو 45 درجه 63 299,700ریال
زانو فلزی

20×1/2

ساده 144,500ریال
زانو فلزی 1/2×20 بست دار 149,800ریال
زانو فلزی 1/2×25 146,900ریال
زانو فلزی بست دار 25×1/2 154,800ریال
زانو فلزی 3/4×25 206,500ریال
زانو فلزی 3/4×25 بست دار 205,200ریال
زانو فلزی 3/4×32 ساده 207,800ریال
زانو فلزی 3/4×32 بست دار 000ریال
زانو فلزی 1×32 319,300ریال
زانو فلزی 1×32 بست دار 000ریال
زانو فلزی (1/4)1×40 000ریال
زانو فلزی (1/2)1×50 ساده 000ریال
زانو مغزی 1/2×20 217,300ریال
زانو مغزی 1/2×20 بست دار 218,300ریال
زانو مغزی 3/4×20 260,400ریال
زانو مغزی 3/4×20 بست دار 244,300ریال
زانو مغزی 1/2×25 260,100ریال
زانو مغزی 1/2×25 بست دار 000ریال
زانو مغزی 3/4×25 265,000ریال
زانو مغزی 3/4×25 بست دار 263,700ریال
زانو مخلوطی 1/2×20 347,500ریال
زانو مخلوطی 1/2×25 394,900ریال
زانو تبدیلی 20×25 53,400ریال
زانو چپقی 20 34,100ریال

اتصالات پلیمر(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راهی 20 200 عدد در کارتن 40,500ریال
سه راهی 25 125 عدد در کارتن 56,500ریال
سه راهی 32 50 عدد در کارتن 89,600ریال
سه راهی 40 40 عدد در کارتن 175,100ریال
سه راهی 50 15 عدد در کارتن 292,400ریال
سه راهی 63 15 عدد در کارتن 534,300ریال
سه راهی 75 5 عدد در کارتن 905,000ریال
سه راهی 90 2 عدد در کارتن 1,685,900ریال
سه راهی 110 2 عدد در کارتن 2,420,400ریال
سه راه تبدیلی 25×20×20 50,400ریال
سه راه تبدیلی 25×20×25 125 عدد در کارتن 51,600ریال
سه راه تبدیلی 20×25×25 67,300ریال
سه راه تبدیلی 20×20×32 77,700ریال
سه راه تبدیلی 32×20×32 50 عدد در کارتن 77,500ریال
سه راه تبدیلی 32×25×32 50 عدد در کارتن 89,700ریال
سه راه تبدیلی 40×20×40 141,800ریال
سه راه تبدیلی 40×25×40 40 عدد در کارتن 149,700ریال
سه راه تبدیلی 40×32×40 40 عدد در کارتن 158,100ریال
سه راه تبدیلی 50×20×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 50×25×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 50×32×50 15 عدد در کارتن 237,500ریال
سه راه تبدیلی 50×40×50 15 عدد در کارتن 000ریال
سه راه تبدیلی 63×25×63 15 عدد در کارتن 565,600ریال
سه راه تبدیلی 63×32×63 15 عدد در کارتن 570,600ریال
سه راه تبدیلی 63×40×63 15 عدد در کارتن 576,400ریال
سه راه تبدیلی 63×50×63 15 عدد در کارتن 593,400ریال
سه راهی فلزی 1/2×20 100 عدد در کارتن 147,800ریال
سه راهی فلزی 1/2×20 بستدار 150,800ریال
سه راهی فلزی 1/2×25 80 عدد در کارتن 172,900ریال
سه راهی فلزی 1/2×25 بستدار 162,000ریال
سه راهی فلزی 3/4×25 80 عدد در کارتن 209,400ریال
سه راهی فلزی 1×32 50 عدد در کارتن 350,200ریال

اتصالات پلیمر(تبدیل)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-تبدیل

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
تبدیل 20×25 300 عدد در کارتن 21,000ریال
تبدیل 20×32 150 عدد در کارتن 26,500ریال
تبدیل 25×32 150 عدد در کارتن 29,700ریال
تبدیل 20×40 120 عدد در کارتن 44,300ریال
تبدیل 25×40 120 عدد در کارتن 47,800ریال
تبدیل 32×40 120 عدد در کارتن 58,700ریال
تبدیل 25×50 100 عدد در کارتن 68,200ریال
تبدیل 32×50 100 عدد در کارتن 73,100ریال
تبدیل 40×50 100 عدد در کارتن 86,100ریال
تبدیل 25×63 40 عدد در کارتن 109,500ریال
تبدیل 32×63 40 عدد در کارتن 114,100ریال
تبدیل 40×63 40 عدد در کارتن 142,100ریال
تبدیل 50×63 40 عدد در کارتن 165,100ریال
تبدیل 40×75 30 عدد در کارتن 201,300ریال
تبدیل 50×75 30 عدد در کارتن 235,400ریال
تبدیل 63×75 28 عدد در کارتن 280,500ریال
تبدیل 63×90 20 عدد در کارتن 361,300ریال
تبدیل 75×90 18 عدد در کارتن 439,700ریال
تبدیل 75×110 14 عدد در کارتن 559,200ریال
تبدیل 90×110 10 عدد در کارتن 655,300ریال

اتصالات پلیمر(متفرقه)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-ادامه

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
مهره ماسوره 1/2×20 150 عدد در کارتن 490,800ریال
مهره ماسوره 3/4×25 100 عدد در کارتن 700,000ریال
مهره ماسوره 1×32 50 عدد در کارتن 919,700ریال
مهره ماسوره (1/4)1×40 25 عدد در کارتن 1,731,900ریال
مهره ماسوره (1/2)1×50 20 عدد در کارتن 2,580,000ریال
مهره ماسوره 2×63 20 عدد در کارتن 3,559,200ریال
مهره ماسوره دوطرف جوش 20 100 عدد در کارتن 117,500ریال
مهره ماسوره دوطرف جوش 25 75 عدد در کارتن 164,900ریال
مهره ماسوره دوطرف جوش 32 50 عدد در کارتن 276,800ریال
مهره ماسوره یکسر بوشن 1/2×20 100 عدد در کارتن 216,300ریال
مهره ماسوره یکسر بوشن 3/4×25 75 عدد در کارتن 291,400ریال
مهره ماسوره یکسر بوشن 1×32 50 عدد در کارتن 000ریال
درپوش کپ 20 800 عدد در کارتن 18,600ریال
درپوش کپ 25 500 عدد در کارتن 25,000ریال
درپوش کپ 32 300 عدد در کارتن 33,800ریال
درپوش کپ 40 150 عدد در کارتن 55,800ریال
درپوش رزوه دار 20 1000 عدد در کارتن 6,800ریال
درپوش رزوه دار 25 700 عدد در کارتن 10,100ریال
درپوش رزوه دار 32 300 عدد در کارتن 18,100ریال
درپوش رزوه دار پایه بلند 20 450 عدد در کارتن 16,400ریال
درپوش رزوه دار پایه بلند 25 400 عدد در کارتن 30,000ریال
درپوش رزوه دار پایه بلند 32 250 عدد در کارتن 50,300ریال
بست لوله 20 800 عدد در کارتن 5,700ریال
بست لوله 25 700 عدد در کارتن 6,500ریال
بست لوله 32 300 عدد در کارتن 11,800ریال
بست دوقلو 20 450 عدد در کارتن 9,100ریال
بست دوقلو 25 300 عدد در کارتن 10,500ریال
شابلون 20 500 عدد در کارتن 25,300ریال
کلکتور 1/2×20 4B 000ریال
لوله خم 20 85,400ریال
لوله خم 25 131,500ریال
لوله خم 32 214,500ریال
لوله خم دوسربوشن 20 87,000ریال
لوله خم دوسربوشن 25 120,400ریال

اتصالات پلیمر(شیرآلات)

لیست قیمت اتصالات پلیمر-شیرآلات

قیمت ها تا تاریخ 1399/07/23 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
شیرفلکه 20 با بالاتنه 468,500ریال
شیرفلکه 25 688,500ریال
شیرفلکه 32 1,056,400ریال
شیرفلکه 20 بستدار 000ریال
شیرفلکه 25 بستدار 000ریال

اتصالات پلیمر(لوله خم)

لیست قیمت لوله خم پلیمر

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/22 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
لوله خم 20 80 عدد در کارتن 48,500ریال
لوله خم 25 50 عدد در کارتن 74,700ریال
لوله خم 32 30 عدد در کارتن 121,800ریال
لوله خم 40 20 عدد در کارتن 000ریال
لوله خم دوسر بوشن 20 80 عدد در کارتن 000ریال
لوله خم دوسر بوشن 25 50 عدد در کارتن 000ریال
لوله خم کوتاه بستدار 20 150 عدد در کارتن 000ریال
لوله خم کوتاه بستدار 25 100 عدد در کارتن 000ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری