لوله فلزی گازی

لیست قیمت لوله فلزی، گازی

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/19 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات درزدار
لوله گازی 2 معمولی 000ریال
لوله گازی 2.5 معمولی -ریال
لوله گازی 3 معمولی -ریال
لوله گازی 4 معمولی -ریال
لوله گازی 5 معمولی -ریال
لوله گازی 6 معمولی -ریال
لوله گازی 7 معمولی -ریال
لوله گازی 8 معمولی -ریال
لوله گازی 10 معمولی -ریال
لوله گازی 2 مانیسمان -ریال
لوله گازی 2.5 مانیسمان -ریال
لوله گازی 3 مانیسمان -ریال
لوله گازی 4 مانیسمان -ریال
لوله گازی 5 مانیسمان -ریال
لوله گازی 6 مانیسمان -ریال
لوله گازی 7 مانیسمان -ریال
لوله گازی 8 مانیسمان -ریال
لوله گازی 10 مانیسمان -ریال

اتصالات جوشی (زانو)

لیست قیمت اتصالات جوشی-زانو

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
زانو استاندارد

2

استاندارد درزدار 27,500ریال
زانو استاندارد

2.5

استاندارد درزدار 38,500ریال
زانو استاندارد

3

استاندارد درزدار 49,500ریال
زانو استاندارد

4

استاندارد درزدار 88,000ریال
زانو استاندارد

5

استاندارد درزدار 110,000ریال
زانو استاندارد

6

استاندارد درزدار 175,000ریال
زانو استاندارد

7

استاندارد درزدار 290,000ریال
زانو استاندارد

8

استاندارد درزدار 390,000ریال
زانو استاندارد

10

استاندارد درزدار 630,000ریال
زانو استاندارد

14

استاندارد درزدار 1,188,000ریال
زانو استاندارد

16

استاندارد درزدار 1,716,000ریال
زانو استاندارد

20

استاندارد درزدار 3,366,000ریال
زانو استاندارد

2

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

2.5

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

3

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

4

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

5

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

6

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

7

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

8

استاندارد مانیسمان ریال
زانو استاندارد

10

استاندارد مانیسمان ریال

اتصالات جوشی(سه راهی)

لیست قیمت اتصالات جوشی-سه راهی

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راهی مساوی 2 درزدار 41,000ریال
سه راهی مساوی 2.5 درزدار 57,000ریال
سه راهی مساوی 3 درزدار 82,000ریال
سه راهی مساوی 4 درزدار 140,000ریال
سه راهی مساوی 5 درزدار 180,000ریال
سه راهی مساوی 6 درزدار 265,000ریال
سه راهی مساوی 7 درزدار 380,000ریال
سه راهی مساوی 8 درزدار 500,000ریال
سه راهی مساوی 10 درزدار 900,000ریال
سه راهی مساوی 14 درزدار 1,600,000ریال
سه راهی مساوی 16 درزدار 2,900,000ریال
سه راهی مساوی 20 درزدار 4,400,000ریال
سه راهی مساوی 2 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 2.5 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 3 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 4 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 5 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 6 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 7 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 8 مانیسمان ریال
سه راهی مساوی 10 مانیسمان ریال

اتصالات جوشی(سه راه تبدیلی)

لیست قیمت اتصالات جوشی-سه راه تبدیل

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سه راه تبدیلی

2.5×2

درزدار 52,900ریال
سه راه تبدیلی

3×2, 3×2.5

درزدار 78,100ریال
سه راه تبدیلی 4×3 درزدار 132,300ریال
سه راه تبدیلی 4×2.5 درزدار 123,500ریال
سه راه تبدیلی

5×4, 5×3

درزدار 157,500ریال
سه راه تبدیلی

5×2, 5×2.5

درزدار 144,900ریال
سه راه تبدیلی

6×5, 6×4

درزدار 239,400ریال
سه راه تبدیلی 6×3 درزدار 220,500ریال
سه راه تبدیلی

6×2, 6×2.5

درزدار 220,500ریال
سه راه تبدیلی

7×6, 7×5

درزدار 359,100ریال
سه راه تبدیلی

7×4, 7×3

درزدار 327,600ریال
سه راه تبدیلی 8×5, 8×6, 8×7 درزدار 472,500ریال
سه راه تبدیلی 8×4, 8×3 درزدار 441,000ریال
سه راه تبدیلی 10×8, 10×7 درزدار 831,600ریال
سه راه تبدیلی 10×6 , 10×5 درزدار 768,600ریال
سه راه تبدیلی 10×4 , 10×3 درزدار 743,400ریال
سه راه تبدیلی

2.5×2

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

3×2, 3×2.5

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 4×3 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 4×2.5 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

5×4, 5×3

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

5×2, 5×2.5

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

6×5, 6×4

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 6×3 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

6×2, 6×2.5

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

7×6, 7×5

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی

7×4, 7×3

مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 8×5, 8×6, 8×7 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 8×4, 8×3 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 10×8, 10×7 مانیسمان ریال
سه راه تبدیلی 10×6 مانیسمان ریال

اتصالات جوشی(کپ)

لیست قیمت اتصالات جوشی-کپ

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
کپ عدسی 2 7,500ریال
کپ عدسی 2.5 8,900ریال
کپ عدسی 3 10,500ریال
کپ عدسی 4 14,000ریال
کپ عدسی 4 15,000ریال
کپ عدسی 6 20,000ریال
کپ عدسی 7 39,000ریال
کپ عدسی 8 55,000ریال
کپ عدسی 10 73,000ریال
کپ عدسی 14 145,000ریال
کپ عدسی 16 190,000ریال
کپ عدسی 20 410,000ریال

اتصالات جوشی(بست)

لیست قیمت اتصالات جوشی-بست

قیمت ها تا تاریخ 1398/11/12 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
بست بدون پایه 2 -ریال
بست بدون پایه 2.5 -ریال
بست بدون پایه 3 -ریال
بست بدون پایه 4 -ریال
بست بدون پایه 5 -ریال
بست بدون پایه 6 -ریال
بست پایه دار 2 -ریال
بست پایه دار 2.5 -ریال
بست پایه دار 3 -ریال
بست پایه دار 4 -ریال
بست پایه دار 5 -ریال
بست پایه دار 6 -ریال
بست پایه دار 7 -ریال
بست پایه دار 8 -ریال
بست پایه دار 10 -ریال
بست پایه دار 12 -ریال
بست پایه دار 14 -ریال
بست پایه دار 16 -ریال
بست پایه دار 20 -ریال

اتصالات جوشی(تبدیل)

لیست قیمت اتصالات جوشی-تبدیل

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
تبدیل مارکدار

2.5×2

درزدار 26,500ریال
تبدیل مارکدار

3×2, 3×2.5

درزدار 32,800ریال
تبدیل مارکدار 4×3 درزدار 39,100ریال
تبدیل مارکدار 4×2.5 درزدار 44,100ریال
تبدیل مارکدار

5×4, 5×3

درزدار 56,700ریال
تبدیل مارکدار

5×2, 5×2.5

درزدار 61,700ریال
تبدیل مارکدار

6×5, 6×4

درزدار 100,200ریال
تبدیل مارکدار 6×3 درزدار 100,800ریال
تبدیل مارکدار

6×2, 6×2.5

درزدار 113,400ریال
تبدیل مارکدار

7×6, 7×5

درزدار 148,600ریال
تبدیل مارکدار

7×4, 7×3

درزدار 170,100ریال
تبدیل مارکدار 8×5, 8×6, 8×7 درزدار 180,100ریال
تبدیل مارکدار 8×4, 8×3 درزدار 195,300ریال
تبدیل مارکدار 10×8, 10×7 درزدار 277,200ریال
تبدیل مارکدار 10×6 درزدار 302,400ریال
تبدیل مارکدار

2.5×2

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

3×2, 3×2.5

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 4×3 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 4×2.5 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

5×4, 5×3

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

5×2, 5×2.5

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

6×5, 6×4

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 6×3 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

6×2, 6×2.5

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

7×6, 7×5

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار

7×4, 7×3

مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 8×5, 8×6, 8×7 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 8×4, 8×3 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 10×8, 10×7 مانیسمان ریال
تبدیل مارکدار 10×6 مانیسمان ریال

اتصالات جوشی(سردنده)

لیست قیمت اتصالات جوشی-سردنده

قیمت ها تا تاریخ 1399/06/05 به روزرسانی شده است.


نام کالا مشخصات توضیحات قیمت
سردنده پرسی صادراتی 2×1/2 17,400ریال
سردنده پرسی صادراتی 2.5×3/4 22,800ریال
سردنده پرسی صادراتی 3×1 31,300ریال
سردنده پرسی صادراتی 4×1(1/4) 45,000ریال
سردنده پرسی صادراتی 5×1(1/2) 56,000ریال
سردنده پرسی صادراتی 6×2 78,000ریال
سردنده پرسی صادراتی 7×2(1/2) 126,000ریال
سردنده پرسی صادراتی 8×3 165,000ریال
سردنده پرسی صادراتی 10×4 220,000ریال
سردنده پرسی مانیسمان 2×1/2 مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 2.5×3/4 مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 3×1 مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 4×1(1/4) مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 5×1(1/2) مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 6×2 مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 7×2(1/2) مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 8×3 مانیسمان ریال
سردنده پرسی مانیسمان 10×4 مانیسمان ریال
پارس پلیمر

مجموعه پارس پلیمر نوین با بیش از دودهه فعالیت درزمینه تولید، توزیع وپخش لوله و اتصالات با سرلوحه قراردادن سه اصل کیفیت،نوآوری ومشتری مداری آغاز به کارنموده است.

Instagram
Telegram
Aparat
دفتر 2- 6840 3373 011
همراه8837 151 0911
واتساپ 0589 443 0911
تلگرام 8508 859 0911
کیلومتر 5 جاده ساری-نکا، روبروی دانشکده کشاورزی
ایران، ساری